تبلیغات
...هیس - دوست

...هیس
این روزها کسی به خودش زحمت
نمیدهد یک نفـر را کشـف کنـد ،
زیبـایی هـایش را بیـرون بکــِشـد ،
تلخـی هـایش را صبـر کنـد ...

آدمهـای ِ امـروز،
دوستـی هـای ِ کنسـروی می خواهنـد !
یک کنسـرو که درش را بـاز کننـد ؛

بعـد ...یـک نفـر،
شیرین و مهـربـان،
از درونش بیرون بپرد !
و مدام لبخنـد بزنـد

و بگویـد :" حـق بـا تـوسـت"


نوشته شده در دوشنبه 21 بهمن 1392 ساعت 10:49 ب.ظ توسط نسیم نظرات |

اخرین مطالب
معشوق
دلبندم...
شعر...
راز دوست داشتنت
دردواره ها
۵ جمله الهام بخش از کنفوسیوس که زندگیتان را تغییر میدهد
لبخندت
"خوب بمـــــــــــــان"
دخترم
...
نه تو می مانی نه اندوه...
شاید همین دل باوری ها شاعرم کرد
رفتار من عادی است
قسمت این بود که..
عجب گلی